7 PRINCIPA DRUŠTVENIH BIZNISA U BOSNI I HERCEGOVINI

U razradi principa društvenih biznisa, Fondacija Mozaik se vodila sa tri ključna prioriteta:

1. jasno i nedvojbeno definirati razlike između konvencionalnih i društvenih biznisa;
2. ne ograničiti prostor za osnivanje, rad i razvoj društvenih biznisa i ne uplitati se u bilo koji aspekt njihove organizacije i poslovanja;
3. ne remetiti ravnotežu na tržištu tj. osigurati fair-play za sva privredna društva, bez obzira da li su oni društveni ili konvencionalni biznisi.

Nakon upoznavanja sa različitim pristupima definiranju društvenih biznisa, najadekvatniji su se pokazali „7 principa društvenih biznisa“ nobelovca, profesora Muhammad Yunus koji se globalno smatra jednim od tvoraca koncepta društvenog poduzetništva. .

Uzimajući u obzir različitost ekonomskih i društvenih prilika u ovom dijelu Europe u odnosu na Bangladeš, gdje su njegovi principi nastali, kao i posljednja teorijska i praktična saznanja iz ostalih dijelova svijeta, EU, našeg regiona i Bosne i Hercegovine, Mozaik Fondacija je navedene principe prilagodila prilikama u Bosni i Hercegovini.

Nadamo se da će ovi principi biti okvir svim budućim intervencijama u zakonodavstvu i poreskom okviru, koji će se jednom neminovno definirati i u BiH.

1: Primarna svrha

Svrha ili cilj društvenog biznisa je smanjenje siromaštva ili djelovanje na jedan ili više problema (obrazovanje, zdravlje, kultura, umjetnost, zaštita okoliša, zaštita ugroženih grupa, socijalna pitanja i sl.) koji prijete pojedincima i društvima, a ne maksimiziranje profita za pojedinca. Dakle, primarna svrha ovog biznisa je društveni impakt.

2: Ekonomska aktivnost

Društveni biznisi su biznisi! Oni ne ovise o donacijama. To su firme koji proizvode robe i/ili usluge kontinuirano kroz duži vremenski period i tako osiguravaju svoju finansijsku i ekonomsku održivost. Ekonomska aktivnosti omogućava finansiranje društvenog impakta.

3: Povrat na investiciju

Impakt investitori i drugi investitori ulažu u društvene biznise jer kroz investiciju žele ostvariti impakt i skromni finansijski povrat na investiciju. Društveni biznisi ostvarivanjem impakta i viška prihoda nad rashodima investitorima osiguravaju traženi impakt i finansijski povrat.

4: Raspodjela dobiti

Nakon servisiranja svih obaveza i reinvesticija, minimum 51% dividende se usmjerava na rjješavanje društvenih problema.

5: Očuvanje okoliša

Briga o okolišu je integrisana u poslovni model i aktivnosti društvenih biznisa.

6: Radna snaga

Radna snaga je plaćena unutar industrijskog prosjeka, s tim da radnici i radnice uživaju iste ili bolje radne uslove.

7: Poštenje

Društveni poduzetnici uvijek pošteno posluju. U slučaju kada prestaju obavljati djelatnost, imovinu koju su dobili kao donaciju poklanjaju u vlasništvo drugog društvenog biznisa, neprofitne organizacije ili općine koja će je upotrijebiti u javnom interesu.